Cách nhớ công thức 12 Thì trong tiếng Anh

Video giải thích 12 Thì trong Tiếng Anh

CÁCH NHỚ CÔNG THỨC CỦA 12 THÌ

Có 3 thì và 4 khía cạnh (grammatical aspect)

Động từ “Do”Hiện tạiQuá khứTương lai
ĐƠNS+do/doesS + didS+will+do
TIẾP DIỄN (be+Ving)S+am/is/are+doingS was were+ doingS+will+be+doing
HOÀN THÀNH (have/has/had+V3)S+am/is/are+doingS was were+ doingS+will+have+done
HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN (have/has/had+been+ Ving)S have/has+been +doingS had+been+doingS+will+have+been+doing
  • Thì tương lai thì luôn có dạng S+will+ Vo(động từ nguyên mẫu)
  • Thì hoàn thành hay httd luôn có trợ Have/has/had+V3
  • Thì tiếp diễn luôn có dạng be+Ving.

5 thoughts on “Cách nhớ công thức 12 Thì trong tiếng Anh”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *